Millenniemål nr 5 och hur det går

Millenniemålen är 8 mål som sattes under sista delen av 1990-talet. Fokus var mänsklig utveckling efter ett århundrade som präglats av krig och fattigdom. Det fanns en vilja hos politiker och världsledare att ta tag i de globala utvecklingsfrågorna och rikta fokus mot utsatta människor. I FN:s regi anordnades det konferenser med bland annat fokus på miljö, mänskliga rättigheter och fattigdom. Kofi Annan, FN:s dåvarande generalsekreterare tog initiativet till det så kallade millennietoppmötet. 147 stats- och regeringschefer från alla FN:s medlemsländer deltog och där enades det om att det fanns ett kollektivt ansvar i världen för att ge världen en positiv utveckling och med hänvisning till detta sattes det 8 mål, de så kallade millenniemålen. Dessa mål skulle vara uppnådda år 2015. Nu är det år 2016 och när man förra året gjorde avstamp på målen var det ungefär hälften som kunde klassas som godkända. Men ett av de mer komplicerade målen som inte är uppfyllt rör vårt ämne. Mål nr. 5: förbättra mödrahälsan, vilket innebar att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar.

Fortfarande dör det 800 kvinnor varje dag i samband med graviditet och förlossning. Flest kvinnor är det i utvecklingsländerna där det är brist på kunskap och utbildning, där fattigdomen är utpräglad och där gamla traditioner i stor grad lever kvar och flickor och kvinnor har låg status. Så det här målet hänger så klart ihop med flera av de andra millenniemålen bland annat mål nr. 3: öka jämställdhet och mål nr. 4: minska barnadödligheten. Men målet mödradödlighet går för långsamt. Det är smärtsamt och läskigt att det är Sierra Leone dör 1100 kvinnor per 100 000 födslar. Stora framsteg har gjorts men minskningen låg långt under den minskning på 5,5 procent årligen som krävdes för att uppnå målet. Statistiken kring ämnet är ofta också osäker, det är svårt att få fram tillförlitliga siffror. Men det här är tyvärr generellt ett lågt prioriterat ämne, flickors och kvinnors hälsa runt om i världen.

Störst risk är det för unga kvinnor. Tonårsfödslarna har minskat globalt men i områden som Latinamerika och Afrika söder om Sahara är antalet tonårsfödslar fortfarande hög. Det är i vissa länder vanligt att gifta bort unga flickor vars kroppar inte är redo att bli gravida och genomgå en förlossning. Det man vet är att det behövs kunskap och utbildad personal vid förlossningar och förbättrad mödravård är en avgörande faktor. År 2012 hade antalet kvinnor som fått någon form av mödravård ökat från 64% till 83% men det är fortfarande bara hälften av världens kvinnor som har tillgång till regelbunden mödravård. Mödravård är inte bara en avgörande faktor under en förlossning utan också för att hjälpa mamma under graviditeten med kostråd, malariabehandling och medicinering för att motverka att farliga sjukdomar som HIV inte smittar från mamma till barn.

Trots detta vet man att det inte bara är personal och mödravård som behövs. En viktigt beståndsdel för att nå målet är familjeplanering, dvs att ge utbildning i sexualkunskap och tillgång till preventivmedel, detta för att ge kvinnan en chans att själv bestämma när och om hon ska bli gravid. Tyvärr görs inte de investeringarna som krävs för detta och biståndet till familjeplanering har minskat. Man räknar med att det finns 140 miljoner kvinnor (i ett förhållande eller gifta) i världen som skulle behöva men saknar tillgång till preventivmedel. Men genom att satsa mer på detta skulle alltså mödradödligheten minska i och med minskning av graviditeter, och som följder skulle även barnadödligheten minska och behovet av aborter.

Det är med stor sorg man ser att detta inte prioriteras mera. Men vi kommer fortsätta upplysa och informera om detta för det är så viktigt. Vi måste kunna ge varje kvinna en chans att på ett säkert sätt genomgå en graviditet och att själv, när hon vill, få chansen att bli mamma på ett säkert och tryggt sätt.