Om mödradödlighet i Sverige

gravid kvinnaSom jag redan skrivit ett flertal gånger förut så är mödradödligheten relativt låg i Sverige i jämförelse med andra länder. Sverige är ett av de länder där det är säkrast att föda barn, ungefär 4-6 kvinnor per 100 000 födda barn dör varje år på grund av förlossningen vilket är lågt om man tittar på mödradödlighet ur ett globalt perspektiv. Men även om siffran är låg i jämförelse med andra länder så är det viktigt att identifiera varför dessa kvinnor dött och försöka förbättra vården så att mödradödligheten i Sverige sjunker ytterligare.

Jag hittade en avhandling som Annika Esscher gjort vid Uppsala Universitet som visade att kvinnor från låginkomstländer löpte större risk att avlida vid en förlossning i Sverige än svenskfödda kvinnor. Detta kunde delvis förklaras med den brist i kommunikationen som språkförbistringar skapade. I avhandlingen pekar därför Annika Esscher på vikten av att använda utbildade tolkar i vården så att man kan ställa korrekta diagnoser.

Jag tycker avhandlingen är oerhört viktig och den visar på ett konkret sätt hur vården kan bli bättre. Förhoppningsvis kan upptäckten av språkproblemen bidra till att kvinnor får en säkrare graviditet och förlossning. Dessutom torde det vara intressant information för hela vården att ta fasta på eftersom språkproblem inte bara försvårar diagnostisering av gravida/födande kvinnor utan förmodligen även andra typer av patienter också.

Förutom språkproblem så visade avhandlingen på fler faktorer som bidragit till att förlossningar fått en tragisk utgång. Här nämns dålig vård, att patienter inte går på mödravårdskontroller eller låter bli att följa sjukvårdens råd som några av de faktorer som har bidragit i olika utsträckning till att kvinnor avlidit i samband med förlossningar i Sverige.

Vill du ha fördjupad kunskap kring de faktorer som bidragit till mödradödlighet i Sverige så kan du läsa hela avhandlingen på Internet, den är skriven på engelska men i slutet av avhandlingen finns en sammanfattning på svenska. Du hittar den hos Uppsala Universitet och den heter: Maternal Mortality in Sweden: Classification, Country of Birth and Quality of Care och är skriven av Annika Esscher.